Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken,
geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie om de site en advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren.
Akkoord!
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Afnemer: Een ieder aan wie de Opdrachtgever al dan niet middels de tussenkomst van Opdrachtnemer een Woning ter beschikking stelt.

Diensten: Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever te verlenen diensten en in het bijzonder Diensten voor de Opdrachtgever die verband houden met het in het kader van de verhuur van diens Woning aan derden.

Opdrachtnemer: The Friendly Host B.V., gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Nieuwe Uilenburgerstraat 59, 1011 LM, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66079721, alsook diens rechtsopvolger;

Opdrachtgever: Persoon die Opdrachtnemer opdracht geeft om zijn Woning te verhuren en die gebruik maakt van de Diensten van Opdrachtnemer.

Overeenkomst: De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Woning: De woning welke Opdrachtgever beschikbaar stelt voor verhuur.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 april 2016.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waaronder begrepen alle Diensten die door Opdrachtnemer worden verleend.

2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 In het geval dat enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3 – De inhoud en uitvoering van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever zijn of haar akkoord heeft gegeven op de afspraken zoals door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever weergegeven, in welke vorm dan ook en/of door Opdrachtnemer uitvoering is gegeven aan de Overeenkomst. De Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

3.2 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving.

3.3 Opdrachtnemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Opdrachtgever op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.4 Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.

3.5 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daaruit voortvloeiende kosten volgens bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht om de Diensten door derden te laten verrichten.

 

Artikel 4 – Garanties

4.1 Opdrachtgever garandeert en staat er jegens Opdrachtnemer voor in dat hij bevoegd is de Woning te verhuren. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor iedere aanspraak van derden welke verband houdt met of voortvloeit uit enige discussie welke verband houdt met de vraag of Opdrachtgever bevoegd is de betreffende Woning voor verhuur aan te bieden en/of te verhuren.

4.2 Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.3 Opdrachtnemer zal bij het verrichten van de Diensten de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen.

 

Artikel 5 – Betaling

5.1 Voor zover gefactureerd wordt aan Opdrachtgever geldt dat dit steeds in de maand na dat de Diensten zijn geleverd, geschiedt. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. Indien deze betalingstermijn wordt overschreden is deze tekortkoming een tekortkoming in de zin van artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek op grond waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden.

5.2 Eveneens kan Opdrachtnemer in geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever zonder nader overleg, aanzegging of ingebrekestelling haar dienstverlening in alle opdrachten met opdrachtgever opschorten.

 

Artikel 6 – Klachten

6.1 Klachten over de door Opdrachtnemer verleende Diensten dienen door Opdrachtgever uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende Diensten, aan Opdrachtnemer te worden gemeld.

6.2 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer door Opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld om de Diensten binnen een redelijke termijn nog eens te verlenen. Ontbinding op grond van een tekortkoming aan de zijde van Opdrachtgever is dan ook niet mogelijk voordat Opdrachtgever Opdrachtnemer in gebreke heeft gesteld en Opdrachtnemer een redelijke termijn is gegeven tot nakoming.

6.3 In het geval dat het alsnog verlenen van de Diensten naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en schade

7.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die verband houdt met of voortvloeit uit de Overeenkomst of de dienstverlening door Opdrachtnemer, behoudens indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

7.2 De aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 7.1 is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag met een maximum van € 1.000,- dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. Opdrachtnemer is bovendien niet schadeplichtig tegenover derden, noch vergoedt zij indirecte schade, gevolgschade en winst- of omzetderving.

7.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van het handelen/nalaten van de Afnemer van de Woning, tenzij onomstotelijk vaststaat dat de schade dan wel diefstal het gevolg is van het handelen van een werknemer van Opdrachtnemer.

7.4 In het geval van schade of diefstal die is toegedaan door huurders neemt Opdrachtnemer contact op met de betreffende bemiddelingswebsite, voor zover relevant, via welke het appartement op dat moment verhuurd wordt om te bekijken of de beschadigde of gestolen goederen vergoed kunnen worden. Opdrachtnemer kan echter niet verantwoordelijkheid gehouden worden van het resultaat wat voortkomt uit dit contact.

7.5 Opdrachtnemer gaat met uiterste zorgvuldigheid om met eventueel afgegeven sleutels. De sleutels worden onherkenbaar gelabeld. Dit wil zeggen zonder naam of adresvermelding. Indien Opdrachtnemer of een derde persoon die wordt ingeschakeld door Opdrachtnemer, een sleutel om wat voor reden dan ook verliest, is het aan Opdrachtgever om te beslissen of hij het betreffende slot wil laten vervangen. De kosten zijn voor de eigenaar van de woning en zijn niet te verhalen op Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is bij het verliezen van een sleutel niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte gevolgschade.

7.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever lijdt indien blijkt dat Opdrachtgever in strijd met de wet- en regelgeving de Woning verhuurt en/of Opdrachtgever als gevolg daarvan in rechte wordt aangesproken.

7.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet naleven van wet- en regelgeving omtrent de verhuur van de Woning.

7.8 Opdrachtgever vrijwaart de Verhuurbemiddelaar tevens voor eventuele (bestuurlijke) boetes welke de Verhuurbemiddelaar worden opgelegd in het kader van de verhuur van de Woning. Hieronder wordt expliciet tevens begrepen, maar wordt niet beperkt tot, het opleggen van een boete door het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam op grond van de Huisvestingswet en/of de Huisvestingsverordening, alsmede eventuele kosten die hieraan zijn verbonden. Het feit dat Opdrachtgever eventueel naast de Verhuurbemiddelaar tevens een boete opgelegd krijgt doet niet af aan de vrijwaring door Opdrachtgever van de Verhuurbemiddelaar. Evenmin is relevant in welke hoedanigheid de Verhuurbemiddelaar een boete opgelegd krijgt. De Verhuurbemiddelaar behoudt zich in dit kader het recht voor in bezwaar te gaan tegen een boetebesluit, waaronder begrepen de hiernavolgende bestuursrechtelijke procedures. Opdrachtgever betaalt aldus alle boetes die om wat voor reden dan ook worden opgelegd aan Verhuurbemiddelaar, in verband met de verhuuractiviteiten.

 

Artikel 8 – Tarieven

8.1 Opdrachtnemer werkt met verschillende tariefmodellen. Er zijn vastgestelde tarieven voor losse en combi diensten en daarnaast tarieven toegespitst op de waarde van de opdracht en de wens van Opdrachtgever.

8.2 Opdrachtnemer behoudt het recht om de tarieven van haar diensten aan te passen.

8.3 De door Opdrachtnemer gehanteerde en vermelde tarieven zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege tenzij anders is aangegeven. Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 9 – Privacy

Persoonsinformatie die wordt verkregen, zoals adres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens, wordt door Opdrachtnemer nooit aan derden verstrekt zonder toestemming van de Opdrachtgever, behalve indien en voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst. De door Opdrachtgever verstrekte gegevens worden volgens de Nederlandse privacy wetgeving behandeld

 

Artikel 10 – Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk– ondanks dat Opdrachtnemer de beveiligingsmaatregelen heeft genomen waarvan zij in alle redelijkheid mocht verwachten dat deze adequaat zouden zijn – en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer verhinderen of beperken.

10.2 In het geval dat Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de Diensten geheel of gedeeltelijk te verlenen, heeft Opdrachtnemer het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Diensten op te schorten of de Overeenkomst door opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen, zulks te zijner keuze.

 

Artikel 11 – Exclusiviteit

Opdrachtgever verleent door akkoord te gaan met de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden aan Opdrachtnemer ondubbelzinnig toestemming om de afgenomen Diensten exclusief te laten verrichten door Opdrachtnemer. Opdrachtgever onthoudt zich ervan om gedurende de Contractperiode van andere partijen soortgelijke diensten als Opdrachtnemer af te nemen.

 

Artikel 12 – Overdracht rechten en plichten

Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

 

Artikel 13 – Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren. Opdrachtnemer zal er alsdan voor zorgen dat Opdrachtgever vooraf expliciet instemt met de gewijzigde voorwaarden.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt beheerst door Nederlands recht.

14.2 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

The Friendly Host
Herengracht 420
1017 BZ Amsterdam

Let op: Wij bieden onze diensten alleen aan binnen de ring van Amsterdam.

info@thefriendlyhost.nl 020 - 2297577 kvk 66079721

Behoefte aan meer informatie?
Neem contact met ons op!